آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال
S3 : 03:04:44 | com/org
برگه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه خراش

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ۵۰۰ روز از زندگیم

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار هنری از مواد بازیافتی

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۲۵ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تجسم رویا

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۱۱ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مانترا

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۰۴ تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پیش پا افتاده ها

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پرسه در خیال

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دوست دارم مدرسه‌‌ام اینجوری باشه

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۱۰ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی ساره مصباحی

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۱۰ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۲۷ شهریور تا ۰۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۰۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مهرشهر 1

۰٫۰
گالری ایوان سپید
۰۹ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی عکس

۰٫۰
گالری ایوان سپید
جمعه ۱۵ تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰