تیوال فیلم بازدم
S1 : 20:04:18
: آرش سنجابى
: مهدى رئیسى، محسن جعفرى قرقانى، سعید اردهالى
:حامدرحیمى نصر، ملیکا شریفى‌نیا، لیندا کیانى، الهه حصارى، نرگس محمدى، حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایى، مرضیه صدرایى با حضور آزیتا حاجیان و بهنام تشکر
:آناهیتا یارمحمدى
کسرى در سى و پنج سالگى بورسیه گرفته و اینک در واپسین روزها به واکاوى هستى دردمندش نشسته است. جایى که در هم‌پیمایى همسان با رنج هایش، به مرگ همزادش بهار رسیده.اما ریشه در جاى دیگریست؛ دیافراگم بیمارى که بازدم نمى‌تواند