تیوال مستند بزم رزم (هنروتجربه)
S1 : 08:29:31
: سید وحید حسینی
: سید وحید حسینی و محدثه گلچین عارفی
:سید وحید حسینی و مهدی همایونف
: محدثه گلچین عارفی
: سید علی مصطفوی
: صابر ابر
: اسماعیل جعفری جمنانی و مجید جعفری لاهیجانی
: سید وحید حسینی
: امیر مهریزدان
: آرش قاسمی
: کاوه عابدین
: مینا مدرسی
: محمد صادق گلچین عارفی
: نغمه تهرانی
: مهدی دوایی
: جمشید وفایی
: پریسا ساسانی
نگاهی به کارنامه ی موسیقی در روزگارِ جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۷)
شهر:
تهران