تیوال فیلم اگزما (هنر و تجربه)
S1 : 20:04:30
: مهران مهدویان
:شیوا مکی نیان، دیبا زاهدی، حسام محمودی، کریم امینی، کمیل علیپور و نادر فلاح
:علی یازرلو، علی فاتحی
: محسن قرایی
: احساناسکندری
: سعید بجنوردی
: بهروز معاونیان
: محمود دهقانی
: مجید مظفری
: زهرا محبی
: مهران مهدویان
: علیرضا جمالی
: مسعود جورسرا
: محمود ناقل
: آوا بالاور و مشاور رسانه‌ای
: میثم محمدی
__________________________________

__________________________________