تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 07:20:17
فیلم‌ها

فیلم نگاه خیره‌ی اولیس

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دشتِ گریان

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غبار زمان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۵ شهریور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۵ فروردین تا ۳۱ شهریور
۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم‌های گذشته