تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 08:14:10
فیلم‌ها

فیلم آپاراجیتو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۱ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دشتِ گریان

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۶ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دنیای آپو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۵ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نگاه خیره‌ی اولیس

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۹ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بازیگران دوره‌گرد

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۲ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۰۵ شهريور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پاتر پانچالی

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۸ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بازسازی

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تاناسیس ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غبار زمان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۵ فروردين تا ۳۱ شهريور
۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم‌های گذشته