تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 00:25:41
فیلم‌ها
فیلم‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم سی و پنج پیک رام

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کار خوب

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم طعم چای سبز روی برنج

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اوایل تابستان

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خواهران مونه‌کاتا

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اواخر بهار

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غبار زمان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دشتِ گریان

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نگاه خیره‌ی اولیس

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۵ شهریور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بازیگران دوره‌گرد

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بازسازی

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تاناسیس ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دنیای آپو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آپاراجیتو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پاتر پانچالی

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان