تیوال | جهان: دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید
S2 : 05:40:07

دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور
شاید این عید به دیدار خودم هم بروم

از: "قیصر امین پور"