تیوال | جهان: دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید
S3 : 06:16:58

دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور
شاید این عید به دیدار خودم هم بروم