تیوال | جهان: دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید
S3 : 15:01:42

دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور
شاید این عید به دیدار خودم هم بروم