تیوال کنسرت گروه قمر در کاشان
S1 : 19:12:05
  پنجشنبه ۲۳ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
 بها: ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان


: نوید دهقان
: دانیال معمارنژاد

ردیف ۱ تا ۲۴: ۳۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۵ تا ۳۳: ۳۰.۰۰۰ تومان

مکان

شهر کاشان، خیابان فاضل نراقی، خیابان علوی
تلفن:  ۰۳۱۵۵۲۲۳۷۷۷