تیوال کنسرت گروه هانا، موسیقی کردی (مقامی)
T1 : 14:36:54
  خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
  پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان


: مصطفی عزیزی
: هیوا احمدی
: مصطفی عزیزی، سید طهمورث میره بیگی
: داوود نجف زاده
: کاوه امینی

ردیف ۱ تا ۳: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۱۱: ۳۵.۰۰۰ تومان
سبک:
نواحی

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان، تالار استاد شهناز
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸