تیوال نمایش عطا را به لقایش بخشیدن
S3 : 13:48:23
  ۱۹ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: مرتضی عبدی
: مژگان جودکی
: علی مختاری، مریم محمدوند، میلاد حکیم زاده، حسین رضایی، مصطفی حسینی، احمد خانمحمد زاده، زهرا آذر، حسن جعفرزاده، امیرحسین ستایش نیا
: مژگان جودکی

: سحر اقبال
: زرین سلیمانی. مژگان جودکی.
: مژگان جودکی
: مصطفی حسینی
: مهتاب ممانی
: علی مختاری

مکان

میدان راه آهن، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن، سالن مبارک