تیوال نمایشگاه الف
S3 : 05:58:16
  ۰۷ تا ۲۱ دی
  ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:هادی ابراهیمی، سها اسدی، صدرا باقری، محمد مهرآرا

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۹

 

شهر:
تهران

مکان

تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۱۱۱۲۸۸۱ - ۶۶۹۵۵۶۲۵