تیوال کارگاه تجربه فیلم کوتاه
S3 : 14:08:52
ثبت نام
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ثبت‌نام دوره پاییز
  ۱۶:۰۰
  ۳ ساعت
 بها: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: مدرس: آرین وزیر دفتری

۱۰+۱  جلسه
شروع به محض تکمیل ظرفیت
حداقل ۱۰ نفر

روزهای برگزاری: چهارشنبه ها ۱۶ تا ۱۹

سرفصل‌های آموزشی:
جلسه اوﻝ : آﯾا اﻳن کلاﺱ به درﺩ شما می خورﺩ؟
جلسه دوم: فرم بهتر است یا محتوا؟
جلسه سوم: ایده، ایده و باز هم ایده
جلسه چهارم: انتخاﺏ اﯾدﻩ نهاﯾﻲ براﻱ تولید و نوشتن سیناپس ۵۰۰ ﮐلمه ای آﻥ تا جلسه بعد.
جلسه چهارﻡ: ﮐوتاهی ﻭ بلندﻱهاﻱ سینما!
جلسه پنجم: گسست اﺯ فیلمنامه ﻭ مطالعه ای دربارﻩ ﮐارگرﺩاﻥ شدﻥ ۱
جلسه ششم : گسست از فیلمنامه ﻭ مطالعه ﺍی دﺭباﺭﻩ ﮐارگرﺩاﻥ شدﻥ ۲
جلسه هفتم:  نسخه اﻭﻝ فیلم
جلسه هشتم: ﮐاﺭگرﺩاﻥ فیلمنامه رﺍ به دست می گیرد ﻳا اﺯ دست میدهد؟
جلسه نهم:  فیلم ساختن پوﻝ میخواهد!
جلسه دهم:  فیلمی ﮐه ساخته می شوﺩ ﻭ حسرتی ﮐه تا همیشه به جا می ماند!
جلسه اضافی: تماشاﻱ فیلمهاﻱ ساخته شدﻩ چند ماﻩ پس اﺯ اتماﻡ دورﻩ

هدف دوره:‌ آموزش مبانی و تجربه ساخت فیلم کوتاه

شهر:
تهران

مکان

خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، نبش کشواد، پلاک ۵۶۹
تلفن:  ۸۸۴۵۷۸۲۵


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.