تیوال نمایش هنگامه آینه
S3 : 12:29:45
امکان خرید پایان یافته
  ۲۸ مهر تا ۰۶ آبان
  ۲۰:۰۰
  ۲ ساعت

: محسن جسور
: سید وحید میریونسی
: سعید بحرالعلومی، زین العابدین تقی پور، حمید انصاری پور، محمد مهدی مردان خانی
: گروه تئاتر ترنم صبح

: ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﺎدﻗﻰ
: اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﭼﻤﻦ زاد، ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺎﻋﺪی، ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻫﺎﻧﺪﺷﺘﻰ، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮﮐﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﻰ، اﻣﯿﺮﻋﻠﻰ ﯾﻮﺳﻔﻰ
: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺒﺎری
: اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻏﻔﺎری
: اﺣﺴﺎن ﺑﻠﻮرﯾﺎن
: ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﺠﻤﻰ
: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻓﺸﺮدی
: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﻰ
: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﺳﺖ اﻓﮑﻦ
: ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮی، ﺳﻬﯿﻞ ﺟﻌﻔﺮی، ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻼﻫﺪوز، ﻫﺎدی ﮐﺠﺪری
: اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻰ زاده
: ﻣﯿﻼد ﺟﻌﻔﺮی
: ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی
: سید محمد حسین خاتمی، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮری، ﻋﻠﻰ ﻣﻼﯾﺮی، سید محمد ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻰ
: ﻣﻬﺮداد ﻋﺒﺎﺳﻰ
: حسین تنها، امیر ناصح
امروز ششم محرم است، آهنگران کوفه سخت مشغول کارند.
سبک:
آیینی
شهر:
تهران

مکان

میدان ونک، بزرگراه حقانی، انتهای خیابان سرو، سالن خلیج فارس
تلفن:  ۸۸۶۵۷۰۲۱


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.