تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان - اهواز
S3 : 20:26:01
  جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷
  ۲۰:۳۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۲: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۵: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۱۰: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۱ تا ۱۵: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۶ تا ۲۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۱ تا ۲۵: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۶ تا ۳۰: ۶۰.۰۰۰ تومان
سکوهای کناری: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

اهواز، بلوار گلستان، سالن ورزشی گیت بوستان