تیوال کنسرت پرواز همای (بوشهر)
S3 : 04:41:54
خرید بلیت
۶۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  چهارشنبه ۰۴ تا ۰۵ اردیبهشت
  ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰ و ۲۲:۳۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۴: از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۱۰: از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۱ تا ۱۶: از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷ تا ۱۹: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

بوشهر، بهمنی، میدان رفاه، سالن شهید آوینی