تیوال مستند در جستجوی خانه خورشید
S3 : 16:33:40
  یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
  ۱۹:۰۰
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مهدی باقری
۱۴۰ سال زندگی، عشق و نفرت در خیابان ناصرخسرو تهران. کارگردان بواسطه خاطره انفجاری در خیابان ناصرخسرو به آن باز می گردد تا بدنبال راوی زمان و مکان آن بگردد. در این جستجو پسری ۱۴۰ ساله قصه گوی عشق اش به خورشید، محله و ایران می شود
شهر:
تهران

مکان

ضلع شرقی خانه هنرمندان، خیابان عاصم ترابی ، بن بست بیژن، پلاک ۱۷
تلفن:  ۸۸۳۴۷۵۷۰