تیوال فیلم چینی
S2 : 04:41:26
: ژان لوک گدار
: آن ویازمسکی، ژان پیر لیود، ژولیت برتو
پنج دانشجوی فرانسوی که بر روی مایو مطالعه می کنند،در تلاش هستند تا جایگاه خود در دنیا و چگونگی تغییر دادن آن را متوجه شوند
شهر:
تهران