تیوال | تینا نظرکرده درباره : هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود
S3 : 16:46:23
هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود نزاییده است و ماهِ بیچاره، بیهوده هر شب فانوس خود را روشن می‌کند.