تیوال | شاهین تفرشی درباره : سیاه: به نظرت پریدن جلوی قطار درد داره؟ سفید: قطار
S3 : 02:23:30
سیاه: به نظرت پریدن جلوی قطار درد داره؟
سفید: قطار با سرعت ۸۰ مایل بر ساعت سرعت داره. سریع تر از نرون های عصبی حرکت میکنه. پس باید بی درد باشه.