تیوال سمپوزیوم کارآموزی و اشتغال در کشورهای انگلیسی زبان
S2 : 03:14:25
  چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
  ۱۳:۰۰
  ۴ ساعت
 بها: ۱۳۵,۰۰۰ تومان


سخنرانان
: رئیس انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران
مدیریت انجمن صنفی و فعال در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور وساماندهی کاریابی های دارای مجوز
: مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت
مدیریت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻓﻨﺎ وری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺧﻼق و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت.
: مدیر عامل شرکت (وبسایت) ایران تلنت
مدیریت بزرگترین پلتفرم کاریابی درایران و ارتباطات ارزشمند در حوزه استخدام داخلی و بین الملل

موسسه برگزارکننده:
انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران

توضیحات دوره:
- سمینار
- پرسش و پاسخ
- معرفی شرکت های تایید شده و مجاز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ورکشاپ های آموزشی رزومه نویسی
- پذیرایی

اهداف دوره:
- فرصت های کارآموزی و کار
- آشنایی با ارزش نیروی کار
- آشنایی با انواع کدهای ویزای کارآموزی و کار
- تاثیر نگارش رزومه تحصیلی و کاری در جذب و اشتغال بین المللی
- آشنایی با انواع پکیج های کارآموزی و کار در کشورهای انگلیسی زبان

مدرک اعطایی در پایان دوره:
ارائه مدرک حضور در ورکشاپ رزومه نویسی از طرف انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران

شهر:
تهران

مکان

تهران، اتوبان چمران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن همایش سازمان توسعه تجارت
تلفن:  ۲۲۶۶۲۶۱۳


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.