آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | در مسیرکوچ
S3 : 18:45:00 | com/org

این روزها باز همایلراه‌ها و جاده‌های استان چهارمحال و بختیاری مهمان عشایری هستند که به سرزمین‌های ییلاقی خود بازگشته‌اند.

عشایری که هفتههاستاز خوزستانعازمییلاق شده‌اند و به رسم دیرین خود همراه با دام‌ها و بار وبنهاز کمرکش کوه‌هایسربه فلک کشیده زاگرس عبور می‌کنند.
فرآیند کوچ درسال‌هایاخیرتغییراتی داشته است و برخی از عشایر دام‌ها و وسایل خود را با خودروجابهجا می‌کنند.

به همین سبب است که جاده‌های مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری در این روزها با کانتینرهای حمل داممواجههقابل توجهیدارند. برخی از عشایر نیز همچنان با شیوه سنتی و با پای پیادهمسیرکوچ را طی می‌کنند که درحدودیک ماه بهطولمی‌انجامد. درطولاینمسیرعشایر از مسیرهایصعبالعبورکوهستانی، دره‌هایعمیقو رودخانه‌های خروشان عبور می‌کنند که چالش‌های متفاوتی را برای آنها به همراه دارد. هر طایفه‌ای تنها مسیری را طی می‌کند و در منطقه‌ایاتراقمی‌کند که محدودهآباو اجدادی او محسوب می‌شود.

در ادامهتصاویری از شهرستان‌های «کوهرنگ»،«کیار»و«اردل»در استان چهارمحال و بختیاریرا مشاهده .می‌کنید.

عکس:پانته‌آ نیکزاد / مهر

#خونه_بمونیم

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹