تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر غفارمنش
T1 : 18:17:08
نمایش پری | گفتگوی تیوال با امیر غفارمنش  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با امیر غفارمنش / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش پری
۰۱ شهریور ۱۳۹۵