تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرکاوه آهنین جان
S3 : 05:10:56
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با امیرکاوه آهنین جان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرکاوه آهنین جان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: محمد عسگری

- گفتنی های امیرکاوه أهنین جان درباره نمایش دربارانداز و ناگفته های مدیریت هنری اش در موسسه ی دراما

درباره نمایش در بارانداز
۲۳ آبان ۱۳۹۴