تیوال جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، دوره هشتم | آواها | گفتگوی تیوال با هنرمندان برگزیده
T1 : 06:01:29
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با هنرمندان برگزیده

مصطفی کوری بندی، علی رضاپور، فاطمه امیری، زهرا کریمی، شهرزاد رمضانی

گفتگو کننده: محمد عسگری

۳۱ فروردین ۱۳۹۶