تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محسن معینی
S3 : 09:17:46
نمایش کاسپار | گفتگوی تیوال با محسن معینی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با محسن معینی کارگردان نمایش

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش کاسپار
۰۴ بهمن ۱۳۹۳