تیوال تئاتر | آواها | نمایش بهمن کوچیک
S3 : 13:03:32
نمایش بهمن کوچیک | نمایش بهمن کوچیک | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش بهمن کوچیک

گفتگو با

مهران نائل / کارگردان
محمد بحرانی / بازیگر
امیر سلطاان احمدی / بازیگر
مهدی شاهپیری / بازیگر

گفتگو کننده: حسین کوهی
درباره نمایش بهمن کوچیک
۱۴ فروردین ۱۳۹۵