آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 14:31:09 | com/org

نمایش آقای اشمیت کیه؟

۰٫۰ حس می کنم تو یه سیل افتادم و با سرعت دارم به طرف جایی می رم که نمی دونم کجاست، کاری هم از دستم بر نمیاد. به نظر تو چیکار می تونیم کنیم؟
ک: محمدمهدی رضائیان / ن: سباستین تیری
تماشاخانه شانو
۰۸ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش درد و داد

۰٫۰ کاری از گروه هنری کاف
ک: کامبیز نیک آمیز / ن: رسول بانگین
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۱۷ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۰۵ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف

فیلم تلقین

۰٫۰
ک: کریستوفر نولان
گالری رج
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

فیلم شبکه زنبور

۰٫۰
ک: اولیویه آسایاس
گالری رج
دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف