آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 05:00:22 | com/org

نمایش کمی از من را ببینید

۰٫۰
ن و ک: امیر عبادی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۳۰ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
٪۵۰

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

۳٫۹
ک: علی روان‌بُد / ن: محمد چرمشیر
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش عبور

۳٫۲
ک: بهروز سروعلیشاهی / ن: هوگو سالسدو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب ۱/۱

۰٫۰ اجرای محدود فقط ۱۰ شب
ن و ک: صدرا صباحی
تئاتر مستقل تهران
۰۵ تا ۱۸ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
نمایش‌های گذشته