آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 20:35:54 | com/org

نمایش رویای یک نویسنده

۰٫۰
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش حکم

۰٫۰
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
دوشنبه ۲۰ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسبهای پشت پنجره

۰٫۰
تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش در این محل همه چیز واقعی است/نیست

۰٫۰
ن و ک: شکیبا علیزاده
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی انتر و نالوتی

۰٫۰ نالوتی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایشنامه‌خوانی آقا ذبیح

۰٫۰ ذبیح
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آتن - مسکو

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: ادوکیموس سولاکیدیس
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۴ تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش الف کاف شین

۰٫۰ ای کاش میم الف لام، مال مال خودم بودم! کاش ای کاش ای کاش! ای ای ای
ن و ک: روزبه حسینی
عمارت روبرو
۱۲ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
نمایش‌های گذشته