تیوال | ویترین
S3 : 14:38:22
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه آثار فرزانه قدیانلو

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های یعقوب امدادیان

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۴ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سمفونی سنگ‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تجربه‌هایی در منفی سه

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۸ دی تا ۲۳ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تربیت‌کننده‌ی اسب‌های شاخدار

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۱ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازتاب

۰٫۰
📍︎ گالری اردیبهشت
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی افرا صفا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طعم زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چیره

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه دوصفحه: تهران

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از سلطان تا کابوی...

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رد غیاب

۰٫۰
📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاره هایی در سایه

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۰۵ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بدون عنوان

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ماسوله ۶۷

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خط رو خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دم

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۱ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ظل

۰٫۰
📍︎ گالری محسن‌همکف و منفی یک
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه طراحی‌های عمو کامبیز

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بدون عنوان

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بگذار اتفاق بیافتد

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۵۲ هرتز

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روایت تهران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تا تاریکی صبر کن

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خاطرات رنگ یافته

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افتادن

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی اشکال

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سردرگمی نگاه

۰٫۰
📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شوخ طبعی/اضطراب/ ترکیب بندی

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه اتوپیا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۰۵ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تُهی فعال

۲٫۸
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۷ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم

۰٫۰
📍︎ سمپوزیوم کیوریتوریال تهران
📅︎ ۱۴ دی تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شروع دوباره

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای گلستان
📅︎ شنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه چهار فصل با نگاهی دیگر

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران (گالری شماره ۱)
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

کتاب خاک تا افلاک

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هزاران اکنون

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه عکس سهیل بازرگانی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طراحی ها

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه همه گلهایم، ثمره باغ‌های توست

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سمفونی شماره ۵

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حجره خورشید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرا بخوان که خط سوم توام

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار منوچهر نیازی

۰٫۰
📍︎ گالری بوم
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی امیر مخبر

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خاطره حاشیه‌ها

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه صدای سکوت

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تهی

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه شمایل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه وضعیت چهارم

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۹ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وان میلیون

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار پوریا قره گوزلو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار مهناز حامدی

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ ۲۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حوالی انقلاب در پرسه‌های کامران شیردل

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۰۹ آذر تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در جستجوی خویشتن

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ بهشت

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
برنامه‌های گذشته