تیوال | ویترین
S3 : 07:32:43
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه آجِ سرخِ خورشید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شبانه‌های زرین ۹

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چشم انداز ۳

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی پایان

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حماسه آفرینان شاهنامه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پل
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گوهر هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه چشم‌انداز هنر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بهارا... میگویمت

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مَغاک

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اوهام من روی دیوار روبرو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افغانستان؛ فرهنگ، زندگی و رمضان

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نمایشگاه هنرمندان on

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه تابستان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تاویل

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه زمین از نگاهی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افسون رنگ‌ها

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آتش فشان

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه میان دو جهان

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بیم و امید

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰