تیوال | ویترین
S3 : 21:58:22
نمایش‌ها

نمایش رومیو و ژولیت

۰٫۰
⭐︎ ک: بهروز بیک پور / ن: ویلیام شکسپیر
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ و ۲۸,۰۰۰ تومان

نمایش رساوارونه

۰٫۰
⭐︎ ک: شیوا سرمست / ن: حمید یونسی
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۲۸,۰۰۰ تومان

نمایش آنتی جون

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سامی صالحی ثابت
📍︎ کافه تریا پردیس تیاتر شهرزاد
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان

نمایش نشانه‌ها

۳٫۳
⭐︎ ن: مانلی شجاعی فرد
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۸,۵۰۰ تا ۲۴,۵۰۰ تومان

نمایش جان و جویی

۰٫۰
⭐︎ ک: ملیکا زاهدی / ن: آگاتو کریستوف
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۸ و ۲۵ آبان‌ماه
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ مرد بالشی

۰٫۰
⭐︎ ک: منا الهی فرد / ن: مارتین مک دونا
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ و ۲۶,۰۰۰ تومان

نمایش مده‌آی سن مدار

۰٫۰
⭐︎ ک: بورژین عبدالرزاقی / ن: آنکا ویسده
📍︎ پردیس تیاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته