تیوال | ویترین
T1 : 10:42:15
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشنامه‌خوانی خودکشی

⭐︎ ک: حامد رحیمی نصر / ن: نیکلای اردمن
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خانه‌ى برناردا آلبا

⭐︎ ک: بورژین عبدالرزاقى / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دوازده مرد خشمگین

⭐︎ ک: بورژین عبدالرزاقى / ن: رجینالد رز
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

تجربه پژواک زمان؛ تجربه بیست و یکم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

تجربه خورشید سیاه، تجربه بیست و سوم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

تجربه یک بعد از ظهر در هم‌ ریخته؛ تجربه بیستم از دوره پنجم شب شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

تجربه نور و تاریکی؛ تجربه بیست و دوم از دوره پنجم شب‌شنبه ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی داستان خرس های پاندا

⭐︎ ک: سید قدیر موسوی / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشگاه در آینه

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جدال تاریخی ارباب و رعیت

نمایشنامه‌خوانی بافندگان

⭐︎ ک: امیر ارسلان فتحی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ یکشنبه ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مراوده ی جنازه ها

⭐︎ ک: شادی جوادی / ن: آرام محضری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

تجربه نجوای جنون‌آمیز؛ تجربه هفدهم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

تجربه داستان بی‌پایان؛ تجربه نوزدهم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

تجربه غروب روز مبادا؛ تجربه شانزدهم از دوره پنجم شب‌شنبه ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
۵۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

تجربه سمفونی نابودی؛ تجربه هجدهم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
به نفع موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر

نمایشنامه‌خوانی روباه و انگور

⭐︎ ک: عرفان اسلامیه / ن: گیلرمه فیگیریدو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشگاه فیلم و عکس هلنا

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۱۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایش جنگ کثیف

⭐︎ ن و ک: خشایار پیرعلمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خروس

⭐︎ ک: ماریا پاریزی منش / ن: محمد رحمانیان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی احساسات مخلوط

⭐︎ ک: نسیم ادبی / ن: ریچارد بایر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان