تیوال | ویترین
S3 : 12:13:08
نمایش‌ها

نمایش خانم گلاب

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد قنبری / ن: محبوبه نورنقدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۳۱,۵۰۰ تا ۱۷,۵۰۰ تومان

نمایش بازیافتی ها

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رضا حیدری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷

نمایش بی خانمان

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمود رشیدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آذر ۱۳۹۷ (فقط روزهای جمعه)
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مثل آب برای شکلات

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: ابراهیم پشت کوهی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مده‌آی سن مدار

۳٫۵
⭐︎ ک: بورژین عبدالرزاقی / ن: آنکا ویسده
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته