تیوال | ویترین
S1 : 19:00:10
نمایش‌ها

باشگاه تئاتر باران

۳٫۷
۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیوستن
ششمین جشنواره هنر برای صلح گروه هنری پتواژ

نمایشنامه‌خوانی پیک نیک در میدان جنگ

۰٫۰
⭐︎ ک: حمید کامران / ن: فرناندو آرابال
📍︎ تئاتر باران
📅︎ چهارشنبه ۰۴ مهر ساعت ۱۳:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش لافکادیو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: صبا سعادت
📍︎ تئاتر باران
📅︎ چهارشنبه ۰۴ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اتفاقی چند دقیقه ای بدون فکر کردن و با فکرکردن

نمایش دفترخونه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: دانیال رستم جدید، کیان پهلوان
📍︎ تئاتر باران
📅︎ شنبه ۰۷ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایشنامه‌خوانی ساحل نجات

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد طاهری
📍︎ تئاتر باران
📅︎ سه‌شنبه ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش هاراگیرى

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: افشین واعظى
📍︎ تئاتر باران
📅︎ چهارشنبه ۰۴ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش کاج ها می دانند نام این نمایش چیست

۰٫۰
⭐︎ ک: وحید دهشکار / ن: کارگاهی، بر اساس طرحی از نگین ...
📍︎ تئاتر باران
📅︎ سه‌شنبه ۰۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش کرم های خاکی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کامران هوشمندیان
📍︎ تئاتر باران
📅︎ جمعه ۰۶ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایشنامه‌خوانی تهران، ترن هوایی

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد برغانی / ن: نوشین معراجی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ سه‌شنبه ۰۳ مهر ساعت ۱۳:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش کالاندولا

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد سلگی / ن: بر اساس نگارش و خلق گروهی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ پنجشنبه ۰۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح گروه همراه

نمایش با هم شدن

۰٫۰
⭐︎ ک: آذر امیر خوانساری
📍︎ تئاتر باران
📅︎ پنجشنبه ۰۵ مهر ساعت ۱۳:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش بچه‌های خاکستری

۰٫۰
⭐︎ ک: پرستو گلستانی / ن: امیدنیاز
📍︎ تئاتر باران
📅︎ پنجشنبه ۰۵ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش مسئله غامض

۰٫۰
⭐︎ ک: سیاوش رفیعی / ن: تام استوپارد
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش زبان اصلی

۰٫۰
⭐︎ ک: حافظ وقار کاشانی / ن: رسول کاهانی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ جمعه ۰۶ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش آرش نامه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عرفان پهلوانی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ جمعه ۰۶ مهر ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

نمایش آدم خوب ایالت سچوان

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین کاظمی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ دوشنبه ۰۲ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ششمین جشنواره هنر برای صلح

جشنواره هنر برای صلح | ششمین دوره

۰٫۰
📍︎ تئاتر باران
📅︎ دوشنبه ۰۲ تا ۰۶ مهر
برنامه‌های گذشته