ساعت ۱۸:۳۰
ساعت ۲۱
پنج شنبه
۲۳
اردیبهشت
دوئت امیر صارمی و ماکان اشگواری (بلیت ها پایان یافت)
گروه سردار سرمست، عمید بنکدار و فرهاد لقایی
جمعه
۲۴
اردیبهشت
گروه تلنگر
گروه بمرانی (بلیت ها پایان یافت)
شنبه
۲۵
اردیبهشت
گروه کامنت (بلیت ها پایان یافت)
گروه بهنا (بلیت ها پایان یافت)
یکشنبه
۲۶
اردیبهشت
گروه دال (سانس جدید)
گروه دال (بلیت ها پایان یافت)
دوشنبه
۲۷
اردیبهشت
گروه اوان
گروه امیر دارابی
سه شنبه
۲۸
اردیبهشت
گروه آرین کشیشی
گروه داماهی (بلیت ها پایان یافت)
چهارشنبه
۲۹
اردیبهشت
گروه کماکان
موسیقی کریستف رضاعی (صحنه و تصویر) (بلیت ها پایان یافت)