تیوال | سمانه درباره اپرای عروسکی مولوی: زیبایی این اپرا چیزی نیست که بشه با نوشتن توصیف کرد
S2 : 21:35:00
سمانه
درباره اپرای عروسکی مولوی i
زیبایی این اپرا چیزی نیست که بشه با نوشتن توصیف کرد فقط باید دید و در اجرا غرق شد..
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد...