کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی درباره نمایش سکوت سفید: من‌هر چی که می خوام تو این اتاق دارم. اون بیرون هیچی
S3 : 18:12:09 | com/org
من‌هر چی که می خوام تو این اتاق دارم.
اون بیرون هیچی برای من نیست.