تیوال نمایشنامه‌خوانی ماجرای نا امید کننده
T1 : 05:32:16
از مجموعه نمایشنامه های یک کمی خوشی
  شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ تا شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۵,۰۰۰ تومان

: فلیکس لوکلرک
: دکتر محمدرضا خاکی
: حمیدرضاسنگیان
: هوشنگ قوانلو، حمیدرضا سنگیان

: سوفیا نصیر
: محمدرضا کریمی
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
شهر:
تهران

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸