تیوال نمایشنامه‌خوانی ماجرای نا امید کننده
S1 : 03:37:39
از مجموعه نمایشنامه های یک کمی خوشی
  ۲۴ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۵,۰۰۰ تومان

: فلیکس لوکلرک
: دکتر محمدرضا خاکی
: حمیدرضاسنگیان
: هوشنگ قوانلو، حمیدرضا سنگیان

: سوفیا نصیر
: محمدرضا کریمی
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
شهر:
تهران

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸