تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 08:25:33
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیکودک و نوجواندانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسفیزیکالاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیایی
اتفاقی از جنگ که هیچ وقت ندیده اید

نمایش هزار پیراهن از هزار یوسف

۰٫۰
⭐︎ ک: محسن عبدی / ن: سید محمد محمدی
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ پنجشنبه ۲۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته