تیوال ارژنگ فرّخ پیکر در زمینه
S3 : 16:48:29
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نقدِ یک اثرِهنری(تئاتر) هم جُستارِاعتبارمقصودِ آن است هم شناختِ ارزشِ ذاتی آن . تفکیکِ سَره ازناسَره هائی که اثررا به تحریف می کشاند وتوضیح وتصدیقِ رَوِش هائی که صاحبِ اثر برای بیانِ مقصودِ خود بکارگرفته است . شوربختانه رویکردِ نقد درقلمروِ فرهنگِ توده ایِ عوام کاربُرد ندارد چون هیچگونه ارزشِ ذاتی ندارد وَماحصل آن تولیداتِ بُنجُلی است که برای سرگرمیِ عوام وَدستکاریِ افکارِآنها تهیّه میشوند ؛ تولیداتی کاسبکارانه وَبابِ سلیقه یِ بازارِفروش که تاریخِ مصرف دارند . خطر این تولیدات درآن است که میتوانند فرهیختگی وَاعتلایِ فرهنگی را درجامعه به فساد بکشانند .
حسین پوریعقوب و وحید هوبخت این را خواندند
شکیبا، ابرشیر، شکوه حدادی، کیان، محمد رحمانی و مریم این را دوست دارند
با سلام خدمت جناب آقای فرخ پیکر هنرمند
یه چیزی خیلی وقته ذهنمو مشغول کرده که گفتم بهتون بگم. استفاده از حرکات و نشانه های اوایی زبان فارسی خیلی هم خوبه منتها فکر می کنم در استفاده از اونها کمی زیاده روی می شه. مثلا ممکن نیست کسی باب سلیقه رو چیز دیگه ای ... دیدن ادامه » بخونه یا مثلا روش هایی که چرا باید فتحه و کسره داشته باشه؟ این تعدد استفاده از نشانه های آوایی هم چشم نواز نیست و هم خواننده رو خسته می کنه. حتی یه جاهایی شاید حس کنه داره بهش توهین می شه!
حالا اگر شما نیت خاصی از انجام این کار دارید یا چیزی می دونید که من کم سواد از اون بی اطلاعم خوشحال می شم دلیل کثرت استفاده از این نشانه ها رو بدونم.
با سپاس و احترام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
من هم با نظر خانم الف موافقم.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سقراط ازخود هیچ اثرِمکتوبی باقی نگذاشته وَ بیاد داشته باشیم که درشناختِ اندیشه های سقراط با دُشواری هائی روبروهستیم چرا که اندیشه های سقراط بیشترنقلِ قول ها وَبرداشت هائی است که شاگردانش مانندِ افلاطون ؛ ارسطو وگِزِنفون درآثارِخود آورده اند . تحقیقاتِ مورّخان نشان داده که نوشته های گِزِنفون وَافلاطون درباره ی سقراط باهم اختلاف دارند ؛ گِزِنفون ؛ سقراط را شخصی بسیارمعتقد به خدایانِ اُلمپ معرفی میکند که اگرچنین بود سقراط به مرگ محکوم نمیشد ؛ افلاطون دربسیاری ازآثارش افکارِخود را به سقراط نسبت داده وَگِزِنفون سخنانِ سقراط را به زبانی ترجمه کرده که برایش قابلِ فهم باشد . بی تردید سقراط مُنکرِ فاسد کردنِ جوانان بود وخدایانِ اُلمپ را رد میکرد وبه خدائی یگانه باوَرداشت وَاطاعت ازخدایِ یگانه را براطاعت ازمَردُم ترجیح میداد ؛ به زنده گیِ پَس ... دیدن ادامه » ازمرگ اعتقاد داشت وَبراساسِ فلسفه ی خود ابتدا با مدّعیانِ علم ودانش موافق وهمراه میشد وسپس تناقضاتِ استدلالِ ایشان را آشکار میکرد ومی فهماند که ندانستن بزرگترین دانش است . مبدأ فلسفه ی سقراط اعتراف به ندانستن بود وَمیگفت : میدانم که نمیدانم! سقراط جانمایه یِ اندیشه ی خود را انسانیت وانسان شناسی قرار داد وَشعاراَش این بود : خود را بشناس!
حسین پوریعقوب، مریم، مازیار و وحید هوبخت این را خواندند
ماروت، محمد رحمانی و امید رستگار این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اگرزمانی عواملِ کمکیِ نور ؛ دِکور ؛ لباس وَ موسیقی را ازیک تئاتر حذف کنیم ؛ بازیگرانِ آگاه توانِ انتقالِ پیام ومحتوایِ اثرِ دراماتیک به تماشاگررا دارند . بازیگر بیانِ تربیت شده اَش را با تمرین ومُمارِستِ برخی تکنیک ها فرامیگیرد . بدن وحرکاتِ بازیگر باید نرمش وانعطاف وکارآئیِ لازم برای به تصویرکشاندن شکلِ بیرونی نقش های متفاوت را با تمرین ومُمارستِ برخی تکنیک ها پیدا کند . بازیگر با تأمّل وغورومطالعه درطبیعتِ انسانی که سرچشمه یِ الهامِ طبیعیِ اوست به الگویِ ذهنیِ نقش دست پیدا میکند درغیراینصورت دروَرطه یِ کلیشه های مُبتذل گرفتارمیشود وناچارازرویِ هوسِ دیده شدن وسَرگرمیِ دیمی کارمیکند . بازیگری که بَرخودشناسی چیره است هیچگاه مُنفعل عمل نمیکند ؛ باآگاهی وَاحاطه برموضوعِ کار وبا یاریِ نیرویِ تخیّل ؛ نیرویِ تمیزوتشخیص وَذوقِ زیباشناختی ... دیدن ادامه » به منطقِ عملیِ اجرایِ نقشِ خود مسلّط است وَاحساساتِ آنی خِرَدِ اورا مخدوش نمیکند وَدربازآفرینیِ نقش چنان عمل میکند که تماشاگراورا باوَر میکند . به گفته یِ دیدرو : اشک های بازیگرازمغزاَش وَاشک های انسانِ احساسی ازدِل اَش فرومی چکد .
بُرشی ازدرسنامه یِ " بازیگری وَمکاتبِ تئاتری " سالِ 1369
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
بازیگرانِ فهیم پدیده هارا سنجیده بررسی میکنند . احساس برای آنها مانندِ مُدلِ نقاشی است ؛ درآن غورمیکنند وَاززوایایِ گوناگون به یاری اندیشه وتخیّل وتحلیل به هرآنچه به گویائیِ دریافت اَش ازنقش کمک میکند دست پیدا میکنند وَآن را به عملِ خود دررویِ صحنه می افزایند ؛ دائم دراندیشه یِ بهبودِ کارِبازیگری خود واقعیّات را بررسی میکنند تا نمود هایِ دُروغین وَکلیشه ای را ازنحوه یِ ایفایِ نقش پیراسته کنند . یک بازیگرِبرجسته هیچگاه درنقش غرق نمیشود وَاگرتماشاگر اورا مغروقِ نقش می بیند ازچیره گیِ بازیگربرنقشی است که ایفا میکند که حاصل دَرکِ سنجیده ازنقش وَهماهنگی با کارگردانِ نمایش است .
بُرشی ازدرسنامه یِ " بازیگری وَمکاتبِ تئاتری " سالِ 1369
بازیگری از نظر من یعنی هنر صداقت در لحظه و واکنش آنی به کنش با همان نیرو.
بازیگری یعنی خود را از بیرون دیدن و حذف زواید.
۱۹ فروردین ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ارژنگ فرّخ پیکر
درباره نمایش و.و wow i
اینکه این هنرمندانِ نوازنده ی ساز که خانم هستند ؛ سازهایشان به خصوص هارپ دیده خواهد شد یا اینکه نه ؟ درهرحال جای تأمّل دارد ! آنهم درست روبروی تالارِوحدت که مقرّ اداره ی کلّ هنرهای نمایشی کشور است و اداره ی کلّ نظارت وارزشیابی نمایش ها هم درهمان نزدیکی ها مستقر است ! برای دوستانِ WOW آرزوی موفقیت دارم و براستی که WOW !!! و به قولِ فرانسوی ها : اُ لَ لَ !!
جناب فرخ پیکر با توجه به اینکه من در زمینه حساسیت های موسیقی عموما و حساسیتهای مربوط به اجراهای موسیقی که نوازندگانشون بانوان هستند خصوصا هیچ دیدی ندارم یه سئوال برام پیش اومد!
مگه دیدن نواخته شدن ساز هارپ توسط بانوان مشکلات ممیزی! داره که اینجور روش ... دیدن ادامه » تاکید کردید؟!!
۲۸ دی ۱۳۹۳
سلام، بنده در سالن حافظ کاری دیدم که خانمی تکخوانی میکردن...به نظرم مشکلی برای نوازدگی خانم ها وجود نداشته باشه...
۲۸ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نمیدانم خبراجرای تئاتری با نِوِشته و کارگردانیِ استاد بیضائی چه کارکردی برای ما میتواند داشته باشد ؟ برای من که چهل سال پیش شاگردِ ایشان بوده ام وَ به لطفِ ایشان نمایشِ شرق ( چین وژاپُن ) وتاریخ نمایش درایران را شناختم وَ همچنان بعنوانِ یک استادِ تئاتروسینما ودِرام نِویسیِ کارآشنا وَکم نظیراست ؛ امّا خبراجرای تئاتر ایشان در دانشگاهِ استانفورد دوسئوال را درذهن اَم کاشت ؛ این بازیگرانِ ایرانی درآمریکا چه میکنند؟ آیا شاگردان استاد دردانشگاه اند ؟ استاد پَس ازسال ها اقامت درآمریکا دوکارِنمایشی اجرا کرده اند یکی سایه بازی ودیگری همین اَرداویرافنامه وَهمچنان به کارِتعلیم می پَردازند واین بازیگران که بعضی آشنا هستند وَاحتمالن برای درس خواندن درینگیِ دنیا به سَرمی برند دراوقاتِ دیگرچه میکنند ؟ وَدیگرسئوال ؛ تکرارِ مضامینی ازاین دست که تنها ... دیدن ادامه » رویکردِ ادبیاتِ نمایشی ایران را ندارد وَهمان دَغدغه های همیشگیِ استاد را یَدَک میکشد که باید متن را خواند و اجرا را دید دید تا به داوَری بنشینیم ؛ چون مسبوق اگرباشید فیلم آخرِاستاد " وقتی همه بیداریم " بسیاردورازتوانائی های اوقراردارد وَ بیشتر به واهمه هایِ بی نام نشانی میماند که بخشی ازآن به شرایطِ نابسامانِ فرهنگیِ ایران ربط دارد که البته سال هاست که استاد ازآن فشارها وَکژفهمی ها به دوراست که همین دوری وَمصونیت ؛ توقّع بیشترمخاطب را ایجاد میکند . شوربختانه سعادتِ تماشایِ آن را نداریم که بدانیم استاد دردهه یِ هفتادِ زنده گی ، کجای جهانِ تئاتر ایستاده و نظرگاهش چه تحوّلاتی پیدا کرده وَ خیلی چیزهای دیگر که جایِ طرح آن در تنگنایِ ناچارِی چون تیوال نیست . امّا انعکاسِ خبر به همّت تیوال شایانِ سپاسگزاری است چرا که موجباتِ آشنائی با بازخورد های نبودن استاد را کمابیش فراهم کرده ؛ امّا ازغبطه های آنچنانی که بگذریم اینگونه فقدان ها اصولن جای تأمّل دارد وَ شوربختانه همیشه یک چرای بی جواب دارد . کسی هست که بگوید چرا چنین است و چراباید چنین اقداماتی ازسویِ مسئولینِ وَقت وبی وَقتِ مدیریتِ کلانِ فرهنگی صورت بگیرد ؟ وَ اعتراضی جُز رَحلِ اقامت گزیدن ازآب وخاکِ اجدادی پدیدار نباشد ؟ مگرایران چند تن هنرمند مثلِ بهرام بیضائی ها دارد ؟
آرزو میکنم که تغییردرچیدمانِ بازیگران وَ اجرایِ تهرانِ گروه باهمان سنجیده گی اجرایِ کرج صورت بگیرد . تغییر همیشه تئاتررا زنده ترمیکند . حالا این تغییرات برای بیانِ بهتر پیام نمایش است یا اقتضای بعضی اتفاقات پیش بینی نشده باید دید !! بماند که محتوایِ نمایشنامه مابه ازای اجتماعی اَش را ازدست داده وکمی تا قسمتی نخ نما شده وایکاش به این نقیصه هم توجه لازم بشود چون صداقت وسنجیده گی اجرا وَبازیگران دراجرای کرج شایانِ تقدیربود اگربعضی چیزها دراجرای تهران شاملِ مُرورِ زمان نشده باشد . با آرزوی موفقیتِ گروهِ فانوسِ هنرِ کرج درتهران !!
استاد فرخ پیکر مهربان,شما در کرج یکی از پشتیبان های پر حضور برای ما بودید,ما از راهنمایی های به جایه شما حتمن استفاده می کنیم,از همراهی تون متشکریم.
۰۷ دی ۱۳۹۳
اجرای خوبی بود. به نظر من خشونت و تجاوز و ایجاد وحشت در روزگار ما ما به ازای اجتماعی اش را از دست نداده... کافیه یه نگاه به سایت های خبری و روزنامه ها بیندازید. منطقه خاور میانه که سرتاسرش جنگ و کشتاره، طالبان و داعش و... که می کشند و غارت می کنند و زنان مردم ... دیدن ادامه » را به کنیزی و بردگی خرید و فروش می کنند تجاوز هم که رکن اصلی اعتقاداتشونه. تجاوز به عنف، اسیدپاشی هم که دورتادورمون کم نیست. کشتار و ترور و حبس و هتک حرمت توی این چند ساله تیتر اول خبرها و رسانه ها و از اتفاقات اصلی و حوادث اخیره. محتوای این نمایش ما به ازای اجتماعی نداره؟؟؟
۱۳ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید