تیوال گردشگری | عکس‌ها | تاکستان‌های «کوار» استان فارس
S2 : 08:33:36

آیین برداشت انگور شهرستان کوار استان فارس با آغاز فصل برداشت انگور منطقه برگزار شد.

عکس:ٰامین برنجکار مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸