تیوال | من!:
S2 : 08:19:11
بی تو
شهری زلزله زده ام
با یک نفر تلفات...


از: احسان پرسا