کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زهره صوفی: "تو" که باشی پاییز را بهار ترجمه می کنم! باران را
S3 : 12:06:13 | com/org


"تو" که باشی

پاییز را بهار ترجمه می کنم!

باران را ترانه!

زندگی را شادمانه!

خودم را پرنده!

پرنده را کودک!

و...

تو را عشق... عشق... عشق...
از: پرستو عوض زاده