تیوال | زهره صوفی: "تو" که باشی پاییز را بهار ترجمه
S2 : 02:36:31


"تو" که باشی

پاییز را بهار ترجمه می کنم!

باران را ترانه!

زندگی را شادمانه!

خودم را پرنده!

پرنده را کودک!

و...

تو ... دیدن ادامه » را عشق... عشق... عشق...
از: پرستو عوض زاده