تیوال | من!: گاهی معشوق بر خلاف قوانین فیزیک عمل می کند هرچه به
S2 : 06:31:49
گاهی معشوق
بر خلاف قوانین فیزیک عمل می کند
هرچه به او نزدیکتر می شوی
دورتر به نظر می رسد
هرچه فاصله اش بیشتر می شود
بزرگتر به نظر می رسد
چشم می بندی،می‌بینیش...
چشم باز می کنی، نیست!
هرگاه
دیدی چنین است
صمیمانه به خودت
"تسلیت بگو"...!

از: عمادالدین زند