آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ساناز نوری: گفتم : ای جنگل پیر تازگیها چه خبر ؟ پوزخندی زد و گفت : هیچ ، کابوس
S3 : 15:18:15 | com/org
گفتم : ای جنگل پیر
تازگیها چه خبر ؟
پوزخندی زد و گفت :
هیچ ، کابوس تبر
گفتم از چوب درختان بهار ...
چه کسان بهره برند ؟
گفت : آنان که درختند و به ظاهر تبرند
گفتم : اما مگر از جنس خودت نیست تبر ؟
پوزخندی زد و گفت :
تازگیها چه خبر ؟!