تیوال | mahmud bajoolvand: گاهی دست " خـــودم " را می گیرم،می برم
S2 : 14:23:25


گاهی دست " خـــودم " را می گیرم،می برم هوا خوری

" یــاد " تو هم که همه جا با من است

" تنــهایــی " هم که پا به پایم میدود...

میبینی؟

وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است