تیوال | میلاد زندی: غصه ها میخوری از درد، عزیزم خوبی؟ بانوی واژه برگرد!
S3 : 02:19:39
غصه ها میخوری از درد، عزیزم خوبی؟
بانوی واژه برگرد! عزیزم!خوبی؟
شعر من غصه مضحک، غزلم غمگین است
شاعر از همه کس طرد، عزیزم خوبی؟
دختر دلبر یک خانه بی مهتابی
مرد بار آمده ای!مرد! عزیزم خوبی؟
#جاده_فرعی تو کوچه بن بستی شد
فاطمه! شاعر دلسرد! عزیزم خوبی؟
#میلاد_زندی
تقدیم به شاعر بانو فاطمه اختصاری

دوستان این فقط یک شعر است، یک شعر مهربان ،لطفا لطفا لطفا دیدگاه خاصی در رایطه با آن در نظر نگیرید