آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | آزیتا کارخانه درباره مونولوگ یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش: من آزیتا کارخانه به جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می پیوندم چون
S3 : 00:02:10 | com/org
من آزیتا کارخانه به جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می پیوندم چون نابرابری و جنس دوم بودن و سرکوب و محدودیت و نگاه جنسی رویاهای منو ازم گرفته