تیوال | طهورا کریم خانی درباره مونولوگ یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش: من طهورا کریم خانی 24 ساله به جنبش جهانی مبارزه با
S3 : 00:53:22
من طهورا کریم خانی 24 ساله به جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می پیوندم چون به عنوان یک دختر بیشتر از آنکه توانایی هایم در جامعه دیده شود بیشتر نگاه ها به بی دفاع بودن،قدرت نداشتن و نگاه جنسیتی بوده و دوست دارم با این جنبش به تمامی افراد جامعه حتی خانم ها این پیام را برسانم که توانایی یک زن راببینید نه جنسیت او؛
یک زن همانگونه که با یک دست گهواره ی کودکش را تکان میدهد با دست دیگرش دنیا را هدایت میکند.