آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | طهورا کریم خانی درباره مونولوگ یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش: من طهورا کریم خانی 24 ساله به جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می
S3 : 16:20:03 | com/org
من طهورا کریم خانی 24 ساله به جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می پیوندم چون به عنوان یک دختر بیشتر از آنکه توانایی هایم در جامعه دیده شود بیشتر نگاه ها به بی دفاع بودن،قدرت نداشتن و نگاه جنسیتی بوده و دوست دارم با این جنبش به تمامی افراد جامعه حتی خانم ها این پیام را برسانم که توانایی یک زن راببینید نه جنسیت او؛
یک زن همانگونه که با یک دست گهواره ی کودکش را تکان میدهد با دست دیگرش دنیا را هدایت میکند.